_____________________________________________________________________________________

S  dojetím a hlubokou úctou jsme přijali zprávu, že v sobotu  dne 30. června tr. zemřela první polistopadová ministryně spravedlnosti a předsedkyně  České národní rady

JUDr. Dagmar BUREŠOVÁ,

která byla od doby založení Ligy proti osteoporóze její čestnou předsedkyní.

                                                                                                 

O  odvážných  občanských  mravních postojích  Dagmar Burešové v době předlistopadové, o její noblesnosti  a profesionalitě při  výkonu  obou vysokých státních funkcí bylo mnohé  napsáno těmi povolanějšími;   já  bych chtěla  jménem  Ligy  přidat  poděkování a slova vděčnosti  za  její  velkorysost při zakládání Ligy, za její   laskavost a empatii,  která z ní vyzařovala při setkáních  se členkami a přáteli Ligy, kdy se dělila o své zkušenosti se stejnou chorobou.

Budeme na ni vzpomínat vždy s úctou a obdivem.

Věra Hrušková, předsedkyně

 _________________________________________________________________________________________________

 

* * * * *

 

 

Jako každý rok,  i letošní 20. říjen  je    vyhlášen Světovým dnem osteoporózy. Mezinárodní nadace pro osteoporózu vyzývá všechny členské státy k organizování akcí, které by  měly  být zaměřeny   především na význam zdravé životosprávy a přiměřeného pohybu pro prevenci i léčbu ostreoporózy.

 

 

ČESKÁ LIGA PROTI OSTEOPORÓZE  ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který pořádá  ke Světovému dni osteoporózy  20. října 2016

 VE SPOLUPRÁCI S REKONDIČNÍM CENTREM VŠTJ MEDICINA PRAHA

v prostorách tohoto centra v Salmovské ulici č. 5, v Praze 2 od 10.00  do 17.00 hod.

 

Všichni účastníci nad 60 let se mohou zúčastnit zdarma cvičení  v kombinované  místnosti (aerobní a posilovací zóně), instruktáže správné techniky Nordic walking s vycházkou do parku, všem účastníkům budou k dispozici  informační  materiály o dietě a vhodné  fyzické aktivitě.

Senioři starší 65 let v  případě zájmu  obdrží zdarma poukázky na dvě další cvičební hodiny.

V průběhu celé akce

budou střídavě  přítomni přední lékaři osteologové, nutriční terapeuti a fyzio-instruktoři, kteří budou  zodpovídat  jednotlivé dotazy i poskytovat  individuální instruktáže o vhodných cvičeních.

Vstup je volný, pro dobrou  koordinaci   je vhodné přihlásit se na e-mailové adrese Ligy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo v recepci rekondičního centra na tel.č. 224 965 721

 

 

x x x 

Úvodem do problematiky přikládáme článek

Prof. MUDr. Jana Štěpána, DrSc.

 JAK  SOUVISÍ  SVALOVÁ  HMOTA  S PEVNOSTÍ  KOSTÍ  A  RIZIKEM  ZLOMENIN

 Máme osteoporóze předcházet, bránit jejímu zhoršování, nebo ji léčit?

           Osteoporóza je klinickou manifestací menopauzy u žen a může také provázet celou řadu onemocnění. Především však je osteoporóza  průvodním jevem stárnutí, a s  prodlužující se délkou života se stává zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem  u žen i u mužů. Osteoporóza je charakterizována sníženou pevností kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. V České republice utrpí každý rok zlomeninu v oblasti kyčle devět z deseti tisíc žen a téměř  čtyři tisíce mužů ve věku nad 50 let.  Po zlomenině kyčle umírá během prvního roku každý pátý pacient, téměř polovina pacientů zůstává v domovech dlouhodobé péče a 80% těch, kteří přežijí, má zhoršený pohyb. S věkem však narůstá  riziko i dalších typů zlomenin.

           V současné době je farmakoterapie dostupná jen pro pacienty, kteří utrpěli nízkotraumatickou zlomeninu anebo mají  nízkou kostní hmotu a vysoké  riziko zlomenin. Tato strategie však není dostatečně účinná, protože většinu zlomenin utrpí lidé,kteří nemají osteodenzitometricky  prokazatelnou   osteporózu. Přesto, pokud se zrychlený úbytek kostní hmoty zjistí včas, lze osteoporóze předcházet hormonální léčbou. Důležité je to především u žen po menopauze. Ženy mají až do přechodu více kostní hmoty, než by odpovídalo jejich svalové hmotě. Tato „nadbytečná“  kost je ve fertilním období ženy zásobárnou minerálů pro plod. Po přechodu tuto „nadbytečnou“ kostní  hmotu ženy rychle ztrácejí a během dalšího  života je u žen, podobně jako u mužů, množství kostní hmoty úměrné množství svalstva. Hormonální léčbou, případně tibolonem nebo raloxifenem (viz www.osteo-liga.cz/o osteoporóze/jaké léky jsou doporučovány při osteoporóze), lze „nadbytečnou „ kostní hmotu uchovat v plné biologické kvalitě. Pokud taková léčba není zajištěna, ztrácí zhruba jedna třetina žen v období 5 až 10 let po menopauze každoročně kolem 3% kostní  hmoty.

        Pokud se u žen  a u mužů potvrdí osteoporóza,  která nemá jiné léčitelné příčiny, je možným opatřením antirtesorpční terapie aminobisfosfonáty nebo denosumabem (viz:  jaké léky..). Tyto léky však kostní ani svalovou hmotu netvoří, pouze v různém stupni  zvyšují obsah kostního minerálu a zpomalují zhoršování mikroarchitektury kosti a nárůst rizika zlomenin  s věkem.  Pokud jsou tyto léky užívány pravidelně doporučeným způsobem a alespoň 3 roky, snižují proti stavu bez léčby riziko nových zlomenin obratlů až o 60 % a neobratlových zlomenin až o 20 %. Pokud ale po jejich vysazení jejich účinek odezní, pacienti kost zase zrychleně ztrácejí.

         Jediným ověřeným a dostupným lékem, který nahrazuje dříve ztracenou kost novou zdravou kostní hmotou, je teriparatid (viz). Je to fragment lidského parathormonu, tedy látka tělu vlastní. Léčba je ale drahá a v České republice její úhrada limitovaná, podmíněná příčinou osteoporózy a průběhem dosavadní léčby. Jedním z důvodů významného účinku léčby teriparatidem  je vytváření nové kostní hmoty v místech, kde se upínají svaly . Čím větší je svalová činnost, tím více kostní hmoty se při léčbě teriparatidem vytvoří. Samotný teriparaatid ale nezesílí svaly, a když po dvou letech se podávání léku ukončí, kostní hmota opět rychle ubývá.

           Logicky se tak dostáváme k otázce, jak souvisí svalová hmota s pevností kostí a rizikem zlomenin. Řadu informací  poskytuje fyziologický vývoj svalové a kostní hmoty s věkem. Během embryonálního vývoje je tvorba kostí i svalů synchronizována a vzájemně regulována. Kost a sval mají endokrinní funkce, protože tvoří faktory ovlivňující další tkáně a orgány.  Svalové buňky tvoří faktory, které brání odumírání kostních buněk, naopak kostní buňky tvoří  při mechanickém zatížení faktory, které navozují tvorbu svalové hmoty. U mužů tvoří kost 15 %  a  sval 45 %  hmotnosti těla, u žen tvoří kost 12 % a sval 35 % hmotnosti  těla. Mladí muži mají průřez kostí  o  40 % větší než ženy. Větší objem kostí je u mužů spojen s významně lepší pevností kostí, která zčásti vysvětluje nižší riziko zlomenin u mužů ve vyšším věku.  Nárůst objemu kostí u mužů v dospívání se vysvětluje větší fyzickou aktivitou a účinky testosteronu na svalovou hmotu. 

            U mužů  i u žen po 60.  roce věku klesá svalová hmota a současně klesá množství a kvalita kostní hmoty a stoupá riziko  neobratlových zlomenin (tedy i zlomenin v oblasti kyčle), které u starších osob tvoří více než tři čtvrtiny  všech fraktur.  Při stárnutí se ve svalu  i v kosti uplatňují poruchy funkce a integrity mitochondrií, oxidativní stres, zánět, buněčné stárnutí, vyčerpávání kmenových buněk, endogenní nebo farmakologický nadbytek glukokortikoidů a snižování produkce růstových faktorů. Stupeň účinků těchto procesů závisí na genetických faktorech, výživě, hormonálních změnách a zejména na fyzické aktivitě.

            Pozitivní účinky cvičení na kosti jsou vysvětlovány jednak přímým účinkem zátěže na kostní buňky, jednak jako důsledek změn hormonů, a konečně jako důsledek zvýšení svalové hmoty, které se může uplatňovat mechanicky (kontrakce) nebo chemickými faktory uvolňovanými ze svalu i z kosti. U mužů i u žen fyzická aktivita i testosteron zvyšují svalovou hmotu, naopak estrogeny zpomalují resorpci kosti. Zdrojem pro růst a regeneraci svalových vláken jsou svalové  kmenové (satelitní) buňky, které mají receptory pro pohlavní hormony. Pokles tvorby pohlavních hormonů během stárnutí je spojen nejenom s úbytkem kostní hmoty, ale také s úbytkem hmoty a výkonnosti příčně pruhovaných svalů a s nárůstem tukové hmoty.

          Hlavní  úlohou svalů i kostí je zajištění pohybu. Proto je pro udržení funkce obou systémů nezbytné jejich vzájemné  ovlivňování při mechanickém zatěžování. Základním opatřením  pro zpomalení úbytku kostní  hmoty při stárnutí je udržení svalové hmoty a síly. Otázka frekvence, trvání a intenzity  fyzické zátěže nutné pro vytvoření už dříve ztracené kostní hmoty však není stále dořešena. Doporučovaná cvičení, která zatěžují kost (jogging, chůze do schodů, poskoky, pravidelné zatěžování skeletu rychlou chůzí 2 – 4 hodiny denně) zlepšují svalovou sílu a zpomalují úbytek kostní  hmoty v místech skeletu, kde  jsou zlomeniny nejčastější (kyčel a obratle). Fyzicky aktivní muži mají významně nižší riziko zlomenin v oblasti kyčle nežli muži s nízkou fyzickou aktivitou. Účinné jsou také programy posilující svalovou sílu, rovnováhu a držení těla, u starších lidí  však snižují riziko pádů jen o zhruba 16 %. Nárůst kostní hmoty  však (alespoň podle současných studií) může navodit jen komplexní a vysoce intenzivní intervalový trénink, který navozuje rychlé maximální svalové interakce. Tento trénink  je účinnější nežli tradiční cvičení a je bezpečný i u starších pacientů s osteoporózou. Už zmíněná nákladná farmakoterapie (teriparatid) má podobný účinek, který v součinnosti se svalovou aktivitou  zvyšuje množství kostní hmoty.

 

*  *  *  *  *

 

 

 

 V RÁMCI  SPOLUPRÁCE  LIGY  S  VŠTJ  MEDICINA

ZVEME  K  ÚČASTI  NA  LETNÍM  PROGRAMU

 

 

*  *  *  *  *

 

 

LIGA SPOLUPRACUJE

s rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha  v oblasti propagace pohybových aktivit a zdravého životního stylu, cílených  zejména na prevenci  osteoporózy.

 

 

*****

 

 

 

 

 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Avenida de José Ortega y Gasset, 201
29006 Málaga
Phone: +34 952 04 55 00
Fax: +34 952 04 55 19
 
 
                                                                  *  *  *  *  *