20. říjen  2020  SVĚTOVÝ  DEN  OSTEOPORÓZY

20 LET 

 

TRVÁNÍ ČESKÉ LIGY PROTI OSTEOPORÓZE

 

 Od roku 1998 je 20. říjen vyhlašován Světovou nadací pro osteoporózu (International osteoporosis Foundation - IOF)

Světovým dnem osteoporózy - WOD (World Osteoporosis Day).

IOF každoročně pojmenovává témata a od nich se pak odvíjejí   aktivity odborných i laických organizací pro  osteoporózu  ve všech členských státech. Akce k tomuto datu organizuje  rovněž  Česká Liga proti osteoporóze, která  se stala řádným členem IOF  v r. 2005;  od roku 2017  je  členem přidruženým. V posledních obdobích Liga  toto datum zaznamenávala   především  pořádáním  konferencí s přednáškami  o nových poznatcích v  diagnostice a léčbě osteoporózy:

 

              

 

i  akcí  upozorňujících na význam fyzické aktivity  zejména v prevenci osteoporózy:

 

               

 

Při příležitosti letošního Světového dne osteoporózy  si zároveň připomínáme

20 let od vzniku české Ligy proti osteoporóze

 

 CO  VEDLO  K  ZALOŽENÍ  LIGY  PROTI  OSTEOPORÓZE

 SPLNILA  LIGA  PŘEDSEVZETÍ  A  OČEKÁVÁNÍ? 

Ing. Věra Hrušková, předsedkyně

      Odpověď na  tyto otázky   vidím  ve dvou rovinách. Liga byla zaregistrována v závěru roku 2000, kdy   ještě  převládalo "posametové"  nadšení,   které u mnohých z nás bylo spojeno se snahou podílet se podle svých možností na nových výzvách. Jednou z  mnoha   byla otázka  povědomí  společnosti o osteoporóze jakožto o chorobě, která může postihnout každého z nás  a  která byla  v minulosti opomíjena a  považována za nemoc  převážně starších a starých  žen. A to nejen u nás. Ukázalo se, že osteoporóza  postihuje rovněž muže, že osteoporózou mohou onemocnět i mnohem mladší ženy. Alarmující byly zprávy o  stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejích důsledků na celém světě; ve vyspělých  zemích postihuje osteoporóza 7 - 8 %  populace,  v České republice to představuje asi tři čtvrtiny miliónu obyvatel, kteří různými stupni této choroby trpí.  Nejzávažnější  je  rizko  stoupajícího počtu zlomenin, ke kterým v důsledku osteoporózy dochází. A toto vyžaduje zvýšenou pozornost nejen zdravotníků, ekonomů a  politiků na celém světě, ale též, možná především,  samotných pacientů.

     V r. 1998 byla Evropskému parlamentu předložena studie Evropské Komise s názvem "Osteoporóza ve státech Evropského Společenství - akce pro prevenci", která v závěrech konstatuje, že osteoporóza postihuje milióny Evropanů, je příčinou mnohého utrpení a působí těžké ekonomické ztráty, a přesto  je pouze v několika málo státech EU řazena mezi priority zdravotnictví. Zpráva  shrnuje doporučení zaměřená na prevenci a na potřebu koordinovaných akcí v rámci celé EU. Významné je,  že  zdůrazňuje úlohu pacientských organizací, zejména na poli osvěty a prevence, jakož i při vytváření programů pro nemocné a  jejich rodiny,  programů apelujících na zapojení široké veřjnosti do preventivních akcí. Bylo doporučeno, aby vlády jednotlivých států iniciativy těchto neziskových organizací  výrazněji podporovaly.

     Založení Ligy proti osteoporóze  se statutem pacientské organizace bylo  odezvou na tyto výzvy. Ve většině vyspělých států vznikaly již před lety laické, pacientské organizce, které se postupně stávaly iniciátorem i buditelem  zájmu veřejnosti i odpovědných orgánů o osteoporózu. A Česká republika byla jednou z mála zemí, které až do r. 2000 takovouto organizaci neměly.  Určitým vzorem při zakládání  české Ligy proti osteoporóze byl kontakt s anglickou Národní společností pro osteoporózu (NOS), společností s dlouholetou tradicí i zkušenostmi a hlavně s významným finanční zázemím v podobě členských příspěvků a ve formě podpory významných osobností.   Již  v počátcích   bylo jasné, že v našich podmínkách  nelze kopírovat organizační strukturu a srovnávat aktivity této společnosti, jejíž centrum řídí tým profesionálních pracovníků a na regionálních a místních úrovních je do ní zapojeno veliké množství dobrovolníků; ale základní  poslání české společnosti  je obdobné. Prvořadým úkolem je  působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby. Kromě  pravidelných přednášek vydávala Liga v nepravidelných  intervalech bulletin, ve kterém  byla většina přenášek publikována, a který přinášel aktuální informace rovněž z IOF.  Od r. 2012 plní tuto funkci webové stránky Ligy (www.osteo-liga.cz).

       Při vytváření členské základny byli neocenitelným pomocníkem lékaři a asistenti  Osteocentra  3. interní kliniky 1. LF UK, kteří oslovili své pacienty a jejich rodinné příslušníky.  Řada z těchto prvních členů tvoří jádro členské základny Ligy dodnes, několik  již mezi námi bohužel není.  V této souvislosti bych ráda  vzpomněla na  zesnulou  JUDr. Dagmar Burešovou, naši čestnou členku, a přidala slova vděčnosti za její velkorysost při zakládání Ligy, za její laskavost a empatii, která z ní vyzařovala při našich setkáních, kdy se dělila o zkušenosti s bojem se stejnou chorobou.

      Liga proti  osteoporóze je organizací neziskovou a je plně finančně závislá na odkazech a darech fyzických a právnických osob.  Práce pro Ligu je práce dobrovolná, nehonorovaná, ovšem jsou výdaje, především různé služby, kterým se nelze vyhnout. Poděkování za počáteční  finanční podporu patří  především dvěma farmaceutickým firmám Eli Lilly a MSD. Ani jedna z těchto firem již dnes bohužel  osteoporózu  nemá v programu.

    Domnívám se, že na poli  šíření  informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, zdůrazňování potřeby včasné diagnózy a včasného zahájení léčby, i  v poskytování informací o nových diagnostických metodách a způsobech léčby  a  v posledních letech odpovídáním na dotazy užatelů webových stránek Liga důstojně plní  svou roli a stala se respektovaným článkem  osvěty. V současné době zcela jistě stouplo povědomí o osteoporóze, vím, že je to  zásluhou  popularizace mediciny obecně, ale věřím, že Liga  přispěla ke zvýšení zájmu  a zodpovědnosti  nás všech za své zdraví. Při naplňování tohoto cíle je neodmyslitelná spolupráce s jednotlivými lékaři, zdravotnickými zařízeními a  s profesní Společností pro metabolická onemocnění skeletu. Při stanovení diagnózy a v léčbě ostoporózy je nezastupitelná  úloha lékařů  a Liga  přispívá ke spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacientem a lékařem, založném na vzájemné důvěře a respektu.

      Liga nesplnila  očekávání některých  pacientů postižených osteoporózou, pokud jde o  přímou pomoc, např. finanční podporu při nákupu léků či zajištění lázeňské léčby. To  ovšem není v silách a možnostech  pacientské organizace, jakou  je Liga,   především z důvodů finančních. Jak již bylo řečeno, Liga je finančně závislá na darech především  právnických  osob, což  je  situace velmi nejistá.  Úkolem Ligy  je hájit  zájmy  pacientů s osteoporózou  ať již přímou účastí na jednáních příslušných institucí  či prostřednictvím Koalice pro zdraví. Jedním z nedávných  apelů  Ligy  na jednání VZP se zástupci pacientských organizací  bylo zdůraznění významu prevence  osteoporózy.  Jedná se o suplementaci vitaminem D pro populaci seniorů  a o  dostupnost selektivních modulátorů extrogenových receptorů pro ženy v prvních letech po menopauze. Tento preparát na rozdíl od Slovenska není na českém trhu k dispozici. Jiným problémem, na který Liga upozorňovala, je nezbytnost léčit  těžkou osteoporózu u pacientů se zlomeninami a velmi nízkou hodnotou denzity kostního minerálu (BMD) teriparatidem (přípravek Forsteo). Je to jediná možnost, jak naharadit již ztracenou kostní hmotu novou zdravou tkání a zabránit novým zlomeninám. Při této léčbě významně klesá riziko všech typů zlomenin. Trvání léčby je omezeno na dva roky, a  protože je tato léčba nákladnější nežli antiresorpční léky, je její užití v praxi limitováno úhradovou vyhláškou. V určitých situacích umožňují revizní lékaří všech pojišťoven  výjimku z limitů úhradové vyhášky a vydávají souhlas  k léčení.  Nikoliv však VZP.  Záporné hledisko VZP trvalo i tehdy, pokud se lékař proti takovému rozhodnutí odvolal. Nepomohla ani žádost o upravení znění úhradové vyhlášky, kterou na žádost lékaře podal výrobce léku na SÚKL.

      Závěrem bych chtěla konstatovat, že v rámci daných možností  Liga proti osteoporóze plní své poslání a za dobu své působnosti  obhájila své místo především na poli šíření informací o osteoporóze, stálým zůrazňováním významu prevence, tedy nezbytnosti přiměřené fyzické aktivity a zdravého jídelníčku;  v současné době především prostřednictvím  webových stránek  www.osteo-liga.cz, kde najdete řadu rad a doporučení, jak osteoporóze předcházet, a pokud již u vás byla v té či oné míře diagnostikována, speciání pokyny pro cvičení i řadu receptů zohledňujících potřebu dostatečného přísunu  především vápníku  a  vitaminu D.

     A na úplný závěr bych chtěla poděkovat všem lékařům, bez jejichž odborného zázemí by Liga těžko plnila své poslání, nestala by se  respektovaným  a  stále častěji  vyhledávaným zdrojem informací. Poděkování   patří především prof.MUDr.J.Štěpánovi,DrSc., doc.MUDr.V.Zkánovi,Ph.D, MUDr. Daně Michalské,Ph.D.  a  všem pracovníkům Osteocentra 3. interní kliniky 1.LF UK;  děkuji též  odborné Společnosti pro metabolická onemocnní skeletu, která zejména v počátcích Ligu podpořila v jejích akcích.

                                                             

PREVENCE OSTEOPORÓZY 

prof.MUDr.Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav a 1.LF UK Praha

 

     Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované snížením množství kostní hmoty a/nebo zhoršením její kvality v takovém rozsahu, že je významně zvýšená pravděpodobnost nízkotraumatické zlomeniny. V České republice je úhrada antiosteoporotických léků možná jen u pacientů, kteří mají obsah kostního minerálu při osteodenzitometrii horší než - 2,5 T skóre, případně pacientům s nízkotraumatickou zlomeninou. Není ale  přijata úhrada léčby podle stupně rizika zlomenin. Současná praxe vyhledávání a léčení osob s vysokým rizikem zlomenin nebo s již prodělanou frakturou neřeší mimořádnou ekonomickou zátěž, která bude spojena s rostoucím počtem osteoporotických zlomenin v České republice.  Počet zlomenin má být v roce 2025 o třetinu vyšší než v roce 2010, kdy byla léčena jen desetina mužů a čtvrtina žen s denzitometricky diagnostikovanou osteporózou a kdy už dosahovay náklady na léčbu osteoporózy téměř 1,4 miliardy Kč. Jde zejména o neobratlové zlomeniny které představují 80% všech zlomenin u starších osob. Antiresorpční přípravky snižují riziko těchto zlomenin o pětinu, ale jen pokud se užívají doporučeným způsobem a dostatečně dlouho.  Užívání těchto přípravků však ukončují do dvou let více než dvě třetiny léčených osob. Je proto kladena otázka, jak nízkotraumatickým zlomeninám předcházet, respektive jak zpomalit nástup osteoporózy s věkem (tedy involuční osteoporózy), při snížené tvorbě pohlavních hormonů (tedy postmenopauzální osteoporózy) a při řadě onemocnění (tedy sekundární osteoporózy).

     Primární (involuční) osteporóza je spojena se stárnutím, kdy se zhoršují psychologické, fyzické a sociální funkce jedince a kdy spolu s kostní hmotou ubývá rovněž hmota svalová (označuje se jako sarkopenie). Involuční osteoporóza a sarkopenie patří k biologickým projevům fyzické křehkosti jedince (označované jako syndrom frailty). Pokud není významně zvýšené riziko zlomenin, nelze involuční úbytek a zhoršování  kvality kostní hmoty, ke kterému dochází fyziologicky s postupujícím věkem u všech mužů i žen, považovat za onemocnění. Důsledky involučního úbytku kostní hmoty však mohou být zhoršeny dalšími orgánovými poruchami, které rovněž závisejí na věku (diabetes, neurodegenerativní onemocnění, poruchy funkcí ledvin, cévní, nádorová a kloubní onemonění). V současné době se hledají způsoby, jak ovlivnit základní mechanismy stárnutí. Jedním z nch je omezit hromadění prozánětlivých buněk (označují se jako SASP, buňky se senescencí asociovaném sekrečním fenotypem) ve tkáních, a snížit tak riziko různých orgánových změn spojovaných s věkem, jako jsou kloubní, kardiovaskulární, neurodegenerativní nebo metabolické poruchy, ale také útlum novotvorby kostí a zvýšení resorpce kostí. Pokusně  lze tyto buňky ovlivnit genetickou manipulací nebo chemickými přípravky (senolytiky). Klinicky už ověřeným kauzálním opatřením k útlumu uvedených buněk s fenotypem SASP je tlumení chronického zánětu mírného stupně, který je prokazován při involuční ostoporóze, při sarkopenii a obecně při syndromu frailty. Prvním z těchto opatření je fyzická ativita. Změny svalové hmoty, svalové síly, fyzické výkonnosti, ale také množství kostní hmoty u straších žen a mužů byly prokázány už po 8 měsících intenzivního cvičení dvakrát týdně po dobu 30 minut. U výkonných atletů o průměrném věku 24 let a u trvale výkonných atletů ve věku 64 let byly hodnoty laboratorních ukazatelů chronického zánětu významně vyšší než u necvičících mužů v obdobném věku. Zvýšení množství a objemu kostí se zjišťuje při vysokém  a dlouhodobém zatěžování kosti svalovými kontrakcemi. Druhým kauzálním opatřením ke snížení rizika zlomenin je podle prospektivních randomizovaných studií dlouhodobá protizánětlivě účinkující strava.

     Sekundární  osteoporóza je charakterizována zhoršením pevnosti kostí, navozeným nedostatečnou tvorbou pohlavních hormonů a některými onemocněními nebo léky. U poloviny až dvou třetin osob s osteoporózou se prokazují sekundární příčny úbytku kostní hmoty. Sekundární příčiny zhoršování množství a kvality kostní hmoty mohou navyšovat riziko zlomenin v celém období dospělosti u žen i u mužů, u žen po menopauze i při involučním úbytku kostní hmoty. Účinné léčení příčiny, která vyvolává sekundární osteoporózu, je kauzálním opatřením první volby  k udržení nebo zlepšení množství  a  kvality kostní hmoty, ke snížení rizika zlomenin a k zachování nebo zlepšení kvality života. Jinýmni slovy, dříve než se zahájí podávání antiosteoporotických léků, je nezbytné zjistit příčinu úbytku kostní hmoty a tuto příčinu  léčit.

    Nejčastější typ sekundární osteoporózy je u starších osob navozen nedostatečností vitaminu D  a s ní spojeným zvýšením produkce parathormonu (sekundární hyperparatyreózou).  Tato zdravotní komplikace je nejčastější dlouhodobou příčinou zlomenin periferního skeletu. Nedostatečností vitaminu D trpí v naší zeměpisné šířce 27 - 61 % osob, těžkou nedostatečností vitaminu D trpí 5 - 31 % osob. Celoročně nedostatečné zásobení vitaminem D má třetina sedmdesátiletých žen se zlomeninami obratlů a naprostá většina pcientů se zlomeninou kyčle. Podávání  doporučené denní dávky 800 IU vitaminu D (20 ug) upravuje zásobení vitaminem D u více než 99 % populace a je bezpečným opatřením ke snížení rizika nízkotraumatických zlomenin. Nákladné vyšetřování krve k ověření zásobení vitaminem D pak má opodstatnění u osob se zvýšeným rizikem zlomenin a které už užívaly 800 jednotek vitaminu D alespoň 3 - 4 měsíce, nikoliv však jako screening v populaci. Přípravky s garantovaným obsahem vápníku nebo vitaminu D jsou dostupné na předpis praktického lékaře nebo specialisty.  Toto individuální  poskytování  vitaminu D však nemůže zajistit prevenci úbytku kostní hmoty při nedostatečnosti vitaminu D  v celé populaci. Ověřeným řešením pro populaci je fortifikace mléčných produktů vitaminem D, která se už osvědčila. Např. ve Finsku měla v r. 2000 nedostatek vitaminu D více než polovina populace, ale po několika letech fortifikace mléka a mléčných produktů vitaminem D to bylo jen 6 % obyvatel.

      Druhým nejčastějším typem sekundární osteoporózy je postmenopauzální osteoporóza, která má také rysy mírného chronického zánětu. Významné zrychlení osteoresorpce, navozené deficitem estrogenů, trvá po menopauze zpravidla 5 - 10 let. Pokles množství kostní hmoty v tomto období (podobně jako jiné příčiny nadměrné osteoresorpce kdykoli v dospělosti) je spojen se zvýšením rizika zlomenin ve vyšším věku. V současné klinické praxi chybí doporučení menopauzální hormonální terapie (MHT) jako účinné prevence zrychlení úbytku a zhoršení kvality kostní hmoty u žen v prvních letech po menopauze. Účinnost MHT na udržení množství a kvality kosti a na snížení rizika zlomenin prokázala řada randomizovaných, dvojitě zaslepených studií kontrolovaných placebem. V jedné z těchto studií (Woman´s Health Initiative) byly ženy sledovány po 13 let. Hormonální léčba významně snížila riziko zlomenin obratlů (o 32 %) a riziko všech zlomenin (o 24 %). Důležitým zjištěním studií bylo, že po vysazení MHT přetrvávají pozitivní účinky na kost, dosažené během MHT, po dalších 5 let. MHT má oproti antiresorpčním lékům řadu daších předností - zvyšuje tvorbu kostního vaziva, prodlužuje životnost kostních buněk, udržuje fyziologickou rovnováhu novotvorby  a resorpce kostní hmoty, pozitivně upravuje stav svalů  a chrupavek a tlumí chronický zánět navozený nedostatkem  hormonů. S ohledem na možné nežádoucí účinky MHT zvažují zahraniční doporučené postupy tuto léčbu u žen  mladších 60 let, pokud mají prokazatelně zvýšené riziko osteoporózy a nemají kontraindikace  léčby.  Zvláště je to potřebným opatřením po odstranění vaječníků u žen s dosud zachovaným cyklem. Je také třeba uvést, že obdobný mechanismus účinku, jaký mají estrogeny, se uplatňuje připodávání selektivních modulátorů receptorů pro estrogeny. Takovým lékem je registrovaný raloxifen, který nejenom významně snižuje riziko zlomenin, ale také riziko nádorového onemocnění prsu. Přesto ho české zdravotní pojišťovny odmítají hradit.

     U osob s chronickými chorobami, vedoucími k sekundární osteoporóze, je včasná léčba základního onemocnění kauzálním opatřením k prevenci úbytku a zhoršení kvality kostní hmoty. Příkladem je léčba endokrinologických onemocnění, hypogonadismu u mužů, nebo biologická léčba chronického zánětu. Při revmatoidní artritidě, střevních zánětlivých onemocněních, nebo  psoriáze je biologická léčba zánětu účinným opatřením proti zhoršování kvality kostní hmoty, které (na rozdíl od antiresopčních léků ostroporózy) netlumí nadměrně novotvorbu kosti.

      Uvedli jsme tedy, že se stárnutím populace se počet osteoporotických zlomenin významně zvyšuje a že zajišťování antiresorpčních nebo osteoanabolických léků pro všechny pacienty s již prodělanou zlomeninou není reálné. Chybějí účinná farmakologická opatření pro prevenci osteoporózy a pro prevenci první zlomeniny u žen v časném období po menopauze. Zajištění  kauzální prevence  involučního úbytku kostní  hmoty (zpomalení stárnutí kostní hmoty), tedy  přiměřené fyzické aktivity a účinné protizánětlivé stravy, je  odpovědností jedince. U pacientů s rizikem sekundární osteoporózy je kauzálním opatřením včasná léčba základního onemocnění, tedy úprava příčiny sekundárně navozeného zrychlení úbytku kostní hmoty. Teprve pokud není léčba základního onemocnění možná nebo účinná, je alternativou  symptomatická  (antiresorpční nebo osteoanabolická) farmakoterapie osteoporózy.

 

 

VÝZNAM NUTRICE V PREVENCI OSTEOPORÓZY A ZLOMENIN

MUDr. Dana Michalská, Ph.D.

 

 

 

ENDOKRONNÍ ONEMOCNĚNÍ

doc.MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

 

MUDr. Ivan RAŠKA, Osteocentrum, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

 

 

 

 

PŘÍBĚH  PACIENTKY

   Milady  Schinkmannové, pozdější členky rady Ligy

 

     Moje setkání s osteoporózou bylo nečekané. Na jedné z přednášek Univerzity třetího věku  na 1. LF UK, které jsem navštěvovala, jsem se  dozvěděla, jaké jsou příznaky osteoporózy.  K nemilému překvapení jsem si uvědomila, že většinu jmenovaných příznaků mám, včetně zlomenin.  Objednala jsem se proto do Osetocentra 3. interní kliniky 1. LF a po důkladném vyšetření mi pan profesor Štěpán sdělil, že mám osteoporózu a že je nezbytné zahájit léčbu. Stala jsem se tedy pacientkou tohoto Osteocentra a posléze členkou nově založené Ligy proti osteoporóze. Později jsem byla jmenována též  do rady této organizace.  Na setkáních a konferencích, které Liga pořádala, nám lékaři ve svých přednáškách podávali řadu informací o nemoci samé, učili nás, jak s touto nemocí žít, jak nejlépe se stravovat s důrazem na dostatek vápníku a vitamínu D;  v neposlední řadě  jak se dostatečně a pravidelně pohybovat a jak nesmírně důležitá je prevence.  Informace jsme čerpali rovněž z builletinů, které Liga zpočátku vydávala; v současné době tuto úlohu plní  webové stránky Ligy (www.osteo-liga.cz). Velmi si cením toho, že jsme  se na těchto akcích dozvídali, jak  s osteoporózou plnohodnotně žít, a vážím si i toho, že mohu být  členkou rady Ligy a podle svých možností pomáhat, předávat své zkušenosti a šířit optimismus, že  osteoporózu lze úspěšně léčt a že je s ní možné  při respektování pravidel plnohodnotně žít. 

     V Osteocentru se léčím doposud a jsem nesmírně vděčná všem lékařům za jejich péči. Poslední denzitometrické vyšetření  ukázalo, že nemoc se u mne nejnom zastavila, ale dokonce došlo k mírnému zlepšení. A to je vzhledm k mém věku 84 let nesporný úspěch.

    *****

 

 

 

 

 

 

Součástí akcí ke Světovému dni osteoporózy letošního roku  je  rozšíření   Globální listiny práv  pacientů, kterou vypracovalo vedení Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) ve spolupráci s výborem národních společností (CNS)

                                

     Global Patient Charter podpořilo již více než 50 společností proti osteoporóze  a stovky jednotlivců. Svým podpisem na petiční listině, kterou najdete na  www.iofglobalpatientcharter.org, můžete tuto akci podpořit i vy.

 

 

 

Dne 11. října 2017 se konala ke Světovému dni osteoporózy tisková konference, kterou oarganizačně zajistila 

firma AMGEN ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu a za účasti Ligy

proti osteoporóze.Tiskovou zprávu z této akce naleznete na  těchto stránkách v oddíle

Spolupráce s organizacemi/Mezinárodní organizace IOF/Světový den osteopoprózy - WOD/ WOD 2017.

 

 *  *  *  *  *

 

 

                    

 

19. ledna 2015

Občanské sdružení Život90 uvedlo do provozu portál

http://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html,

který je zdrojem informací, poučení  a návodů na cílená cvičení nejen pro seniory.

Speciální  soubor cviků   pro osteoporózu (jak pro prevenci tak pro pacienty s osteoporózou)  je součástí  našich webových stránek: O osteoporóze/Program cvičení.

 

* * * * *