Sem patří  poděkování  všem dobrovolným spolupracovníkům, dárcům a sponzorům.

 

Především lékařům, kteří nezištně předávají  aktuální informace formou přednášek, písemných projevů i cenných rad

 • Prof. MUDr. Janu Štěpánovi, DrSc z Revmatologického ústavu v Praze
 • MUDr. Vítu Zikánovi, Ph.D., vedoucímu osteocentra 3.interní kliniky 1.LF a VFN v Praze
 • MUDr. Daně Michalské. Ph.D., odb.lékařce  osteocentra 3.intení kliniky 1.LF a VFN v Praze
 • vedení společnosti SMOS
 • všem ostatním lékařům, kteří podporují aktivity Ligy

 

Firmám a společnostem

 • na  prvém místě firmě Eli Lilly, spol. s r.o., která především v počátečních letech  umožnila Lize pořádat konference, finančně podpořila vydávání   informačních  bulletinů  Ligy a přispívala na úhradu členského příspěvku Ligy v IOF
 • firmě MSD, spol. s r.o.,  která darem v r. 2003 umožnila vydání ve velkém nákladu  první obsáhlé publikace Ligy o osteoporóze,  její propagaci  a  přispěla na program rekondičního cvičení
 •  firmě AMGEN, spol. s r.o.,  vděčíme  za podporu akcí Ligy ke Světovému dni osteoporózy a zejména za podporu tvorby a zveřejnění webových stránek, jakož i za přispěvek na rekondiční cvičení pro členky Ligy

 

Jednotlivým členům  a spolupracovníkům Ligy

 • čestné člence paní doktorce Dagmar Burešové za morální i finační podporu
 • všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nezištně pro Ligu pracují, především všem členům rady Ligy, dále jmenovitě  členovi Ligy  panu Josefu Tomanovi z Kameničné, který iniciativně propaguje Ligu ve svém regionu
 • všem drobným dárcům

 

Stránky  připravila  Ing. Věra Hrušková, předsedkyně Ligy