Vytisknout

PŘEDSEDKYNĚ:

Ing. Věra  HRUŠKOVÁ, bývalá pracovnice Československé,později České akademie věd v oboru ekologie, v letech1980-1996  ve funkci tajemnice české účasti v programu UNESCO Člověk a biosféra

 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:

Věra  SUCHOMELOVÁ, někdejší asistentka výzkumu  Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky. V Lize má na starosti finance a účetnictví.

 

ČLENOVÉ:

Ing. Olga  Štěpánková, absolventka VŠCHT v Praze,  pro Ligu zajišťuje kontakty s anglickou Národní společností pro osteoporózu

Milada SCHINKMANNOVÁ, v minulosti pracovnice v administrativě zahraničního obchodu, v současnosti absolventka Univerzity třetího věku v oboru lékařských věd,v Lize má na starosti evidenci členů

       Jana KŘENKOVÁ, asistentka osteocentra 3. interní kliniky 1. LF a VFN v Praze

 

ČLENOVÉ - ODBORNÍ PORADCI:

Prof. MUDr. Jan ŠTĚPÁN, DrSc.,přední odborník v léčbě a výzkumu léčby osteoporózy, nyní v Revmatologickém ústavu v Praze

Doc. MUDr. Vít  ZIKÁN, Ph.D.,vedoucí osteocentra  3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Dana  MICHALSKÁ, Ph.D.,odborná lékařka osteocentra 3. inter. kliniky  1.LF UK a VFN v Praze

 

 

Předsednictvo tvoří radu Ligy. Schůzky předsednictva jsou svolávány  dvakrát do roka, v případě nutnosti  pak kdykoliv, v mezidobí  jsou členové rady  v kontaktu prostřednictvím elektronické pošty. Každoročně je na  jednání rady schvalována zpráva o hospodaření za uplynulý rok, která je pak součástí  daňového přiznání pro příslušný finanční úřad (FÚ Praha 5).

Schůzka rady Ligy  dne 7. listopadu 2012 se konala za přítomnosti všech členů. Hlavní náplní programu byla informace o předložených žádostech o grant v r. 2012, informace o akci ke Světovém dni osteoporózy 2012, informace o návrhu zákona o zdravotnických potřebách, členové byli seznámeni s dotazníkem pro srovnávací studii v rámci EU, byly schváleny návrhy pro  přijetí nových členů IOF a připraveny hlasovací lístky pro volby předsedy komitétu národních společností IOF a předsedy podvýboru pacientských organizací IOF. Úkolem předsedkyně bylo předat tyto dokumenty ve stanoveném termínu  sekretariátu IOF.  Podstatnou  náplní diskuse bylo založení  webových  stránek Ligy a bylo uloženo předsedkyni učinit opatření k jejích realizaci. Pokud jde o publikační záměry, bylo doporučeno navázat kontakt s organizací Elpida a zvážit možnost publikování aktualizované brožurky Osteoporóza a zlomeniny ve  vyšším věku v časopise této společnosti. Prezenční listina a  podrobný zápis z jednání je uložen.

Jarní schůzka rady Ligy se konala 3.dubna 2013, přítomna byla  nadpoloviční většina členů. Prvořadým  bodem programu bylo  odsouhlasení zprávy o výsledku hospodaření  v roce 2012, schválení aktivit na rok 2013 v souladu s finančními prostředky, zhodnocení webových stránek Ligy, které byly uvedeny do provozu v únoru 2013, a dohoda o jejich aktualizaci. Rovněž byla přijata spolupráce se společností Elpida  formou  inzerce  článků o osteoporóze v časopise Vital plus. Dále rada navrhla, aby se nadcházejícího kongresu pacientských organizací IOF zúčastnily 2 pracovnice Osteocentra 3.interní kliniky 1.LF UK a VFN. Byl vysloven souhlas  s podáním žádosti o grant na rozšíření a aktualizaci  webových stránek  a  o příspěvek na pokračování členství Ligy v Mezinárodní nadaci pro osteoporózu IOF. Prezenční listina a zápis z jednání je uložen.

Schůzky rady Ligy dne 5. prosince 2013 se zúčastnila nadpoloviční většina členů. Prezenční listina a podrobný zápis je uložen. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení činnosti v uplynulém roce, zpráva o využití grantu a zejména zhodnocení webových stránek Ligy, které jsou v provozu od začátku roku 2013. Bylo dohodnuto, že v rámci aktualit budou uváděny nejzajímavější informace ze zahraničního tisku (IOF a časopisu NOS), odborná rubrika bude rozšířena o pojednání o biologické léčbě. V rámci Světového dne osteoporózy 2013 se Liga  spoluúčastnila organizacre pochodu proti osteoporóze (fotogalerie z této akce je přeřazena z aktualit  do oddílu IOF - Světový den osteoporózy). Ve spolupráci s organizací Elpida Liga publikovala v časopise Vital plus pojednání o osteoporotických zlomeninách, jehož součástí  je dotazník se zpětnou vazbou na Ligu. Na kongresu pacientských organizací v Helsinkách zastupovaly Ligu dvě pracovníce Osteocentra 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Zápisy ze schůzek rady Ligy, které se konaly v následujících obdobích, jsou uloženy v papírové formě.

*  *  *