Na základě odborných  apelů ze světa i u nás česká Liga proti osteoporóze oslovila Ministerstvo zdravotnictví ČR se žádostí o projednání návrhu  na  přijetí shody o doporučených postupech sekundární prevence zlomenin

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotních služeb

 Palackého nám. 4

128 01 Praha 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                           V Praze dne 18.prosince 2011 

Věc:  Koordinace postupů sekundární prevence zlomenin

 Vážení,

             z domácích i zahraničních informací vyplývá (ze zdrojů Mezinárodní nadace pro osteoporózu – IOF,  jejímž je  česká Liga proti osteoporóze  členem od r. 2005), že ačkoliv je u pacientů s prodělanou osteoporotickou zlomeninou dostatek poznatků o riziku a důsledcích další zlomeniny, je  systematická péče o  tyto pacienty zcela   nedostatečná.  Přitom prodělaná zlomenina je ověřeným a závažným rizikovým faktorem, že pacient prodělá zlomeninu další, se všemi důsledky ve formě zvýšených nákladů a  snížení kvality života těchto pacientů.V České republice  je  základní  příčinou  nedostatečné sekundární prevence zlomenin absence doporučených postupů.  Jako důvody se uvádí nedostatek  informací, vysoký věk a kratší očekávaná doba života pacientů po některých zlomeninách. Zejména  tuto argumentaci nemůžeme jako pacientská organizace přijmout. Informací  o tom, že  prodělaná osteoporotická zlomenina je  ověřeným  rizikovým faktorem zlomeniny další, je dostatek.  

Navíc zpracování doporučených postupů a jejich zavedení do klinické praxe musí být i předním zájmem plátců zdravotní péče. Podle údajů IOF zavedení klinických   doporučených postupů sekundární prevence zlomenin může předejít vysokému počtu zlomenin  a je významné jak z farmakologického a nefarmakologického  hlediska, tak z pohledu ekonoma.

 Stanovení odpovědnosti  a úlohy zdravotních specializací při dlouhodobém zajišťování následné péče vyžaduje a podporuje týmovou spolupráci lékařů.inf Doporučené postupy jsou ale také potřebnou pomocí pro pacienty, pro jejich informovanost, a dlouhodobé dodržování  těchto postupů pacienty je rovněž podmínkou  snížení rizika zlomenin, a tedy též návratnosti vynaložených prostředků.

Dovolujeme si požádat o projednání návrhu na přijetí  shody o doporučených postupech sekundární prevence zlomenin.

V úctě                                                                               Ing. Věra Hrušková, předsedkyně

Použité podklady:

1) Svět.  nadace pro osteoporózu IOF  (Co-ordinator-based systems  for secondary prevention in fragility fracture patiens  -  D.Marsh et al., Osteoporosis Int,2011 Jul.22(7):2051-65 Epub. 2011 May 24)

2) Potřebujeme shodu o doporučených postupech sekundární prevence zlomenin: Jan Štěpán a Karel Pavelka, Revmatologický ústav, 1.LF UK Praha: Lékařské listy speciál, 13/201