Registrace stanov provedena  Ministerstvem vnitra ČR dne 29.08.2000 pod VS/1-1/44 625/00-R.

                                                                                                               

Název: LIGA PROTI OSTEOPORÓZE

Právní forma: občanské sdružení

Aktuální adresa při založení: Kesnerka č. 6, 150 00 Praha 5

Orgány sdružení: Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada složená ze všech členů sdružení. Valná hromada zejména rozhoduje o změně stanov sdružení, volbě a odvolání členů rady, rozhoduje o zániku sdružení a v případě zániku sdružení  o majetkovém vypořádání.V čele stojí a o záležitostech, které nejsou výhradou rozhodování valné hromady, rozhoduje  rada Ligy, kterou tvoří nejméně 5 členů sdružení a která je volena na dvouleté funkční období. V čele rady stojí předseda Ligy, který je zároveň statutárním orgánem sdružení a kterého volí rada Ligy. Rada svolává valnou hromadu nejméně jednou za dva roky, jinak kdykoliv  o to požádá minimálně jedna třetina členů sdružení.Rada sdružení je oprávněna ustavovat komise sdružení.

Členem Ligy může být občan České republiky, který dosáhl věkui 18 let.  

Práva členů: Účastnit se valné hromady, všech akcí pořádaných Ligou,  volit radu a být volen do orgánů sdružení, získávat informační materiály.

Povinnosti členů: Üčastnit se valné hromady, dodržovat stanovy, postupovat materiály a informace získané prostřednictvím Ligy všem zájemcům, hradit poštovné za vyžádané materiály sdružení, informovat vedení Ligy o všech změnách v osobních údajích.

Hospodaření: Prostředky Ligy tvoří dotace ze státního rozpočtu, dobrovolné členské příspěvky, odkazy a dary poskytnuté fyzickými a právnickými osobami z tuzemska i ze zahraničí. Finanční prostředky Ligy jsou vedeny u peněžního ústavu na samostatném účtě, který bude zřízen ihned po registrování sdružení. Se svěřenými prostředky hospodaří rada sdružení, která v čele s předsedou odpovídá za jejich účelné využívání.Kontrolu hospodaření sdružení provádí rada jednou za rok, a to po sestavení roční uzávěrky podle platných předpisů.

Zánik sdružení: Liga zaniká ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., par. 12 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.